α-кетоглутаровая кислота

α-кетоглутаровая кислота
α-ketoglutaro rūgštis statusas T sritis chemija formulė HOOCCH₂CH₂COCOOH atitikmenys: angl. α-ketoglutaric acid rus. α-кетоглутаровая кислота ryšiai: sinonimas – 2-oksopentano dirūgštis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • КЕТОГЛУТАРОВАЯ КИСЛОТА — НООС(СН2)2С(0)СООН, дикарбоновая а кетокислота. В живых организмах присутствует гл. обр. в виде солей кетоглутаратов промежуточных продуктов, связывающих азотистый обмен с превращениями жиров и углеводов. В цикле трикарбоновых к т образуется при… …   Биологический энциклопедический словарь

  • Альфа-кетоглутаровая кислота — Альфа кетоглутаровая кислота …   Википедия

  • кетоглутаровая кислота — (син. оксоглутаровая кислота) дикарбоновая кетокислота, являющаяся промежуточным продуктом обмена веществ; участвует в цикле трикарбоновых кислот, реакциях аминирования, дезаминирования и переаминирования; применяется в качестве субстрата при… …   Большой медицинский словарь

  • Кетоглутаровая кислота — – промежуточный продукт метаболизма веществ участвует в реакциях аминирования, дезаминирования и переаминирования …   Словарь терминов по физиологии сельскохозяйственных животных

  • Альфа-кетоглутаровая кислота —         НООС (СН2)2С (О) СООН, дикарбоновая α кетокислота; tпл 115 116 °С, хорошо растворима в воде. Промежуточный продукт обмена углеводов, жиров и белков у животных, растений и микроорганизмов. Важная роль К. к. в обмене веществ определяется её …   Большая советская энциклопедия

  • оксоглутаровая кислота — см. Кетоглутаровая кислота …   Большой медицинский словарь

  • Оксоглута́ровая кислота́ — см. Кетоглутаровая кислота …   Медицинская энциклопедия

  • Глутаровая кислота — Общие …   Википедия

  • ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА — (сокр. Глу, Glu), а аминоглутаровая кислота; L Г. к. важнейшая заменимая аминокислота. Входит в состав практически всех природных белков и др. биологически активных веществ (глутатиоп, фолиевая к та, фосфатиды). В свободном состоянии присутствует …   Биологический энциклопедический словарь

  • Ацидум альфа-кетоглутарикум - Acidum alpha-кetoglutaricum, Оксоглютаровая кислота, Кетодикарбоновая кислота — Представляет собой кристаллический порошок с температурой плавления 115 116 градусов по Цельсию.Хорошо растворима в воде и в этиловом спирте.Альфа кетоглутаровая кислота широко распространена в незначительных количествах в различных тканях… …   Справочник по гомеопатии

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”